ADATKEZELÉSI

TÁJÉKOZTATÓ

Bevezetés

A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait

kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó

jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében

foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok

szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült,

figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szól.

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése

Név / cégnév: Áhli Mariann E.V.

Székhely / levelezési cím: 2049 Diósd, Liget utca 9.

Adószám: 68956035-1-33

Weboldal megnevezése, címe: https://integrun.hu/

E-mail: ahlimariann@gmail.com

Telefon: +3620/5570445

Fogalommeghatározások

- a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

- adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált

módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,

tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés,

továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy

összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely

egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

- személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely

információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen

valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes

személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára

vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb

szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt

meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az

adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a

tagállami jog is meghatározhatja;

- az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson

alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes

adatok kezeléséhez;

- adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,

jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

- címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb

szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon

közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal

összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok

e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az

alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

- harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely

egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a

személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok

kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az adatkezelés irányelvei

 

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes

adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

• A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára

átlátható módon kell végezni.

• A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

• A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges

mértékű lehet.

• A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes

adatokat haladéktalanul törölni kell.

• A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek

azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig

történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából,

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

• A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy

szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő

biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,

megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

• Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre

vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Fontos adatkezelési információk

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalon

regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét

felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már

megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a

kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez

esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen

személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem

érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe

kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az

érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára

semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele

azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül

helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a

rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre

vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek

nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a

fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kapcsolatfelvétel, megrendelés leadása

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése. Az

Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait,

amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt. Az adatkezelés jogalapja az

Ön hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul. Az adatkezelésben

érintettek köre a weboldal felhasználói.

 

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

 

történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-

mail címre küldött levélben.

 

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor

visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött

levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg. Az adatok

megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a

fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre: Az adatkezelési adatok konkrét célja

• Név: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

• Cégnév: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

• Cím: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

• E-mail: Azonosítás, kapcsolattartás.

• Telefon: Azonosítás, kapcsolattartás.

• Rendelt termék adatai: A termék azonosítása.

• Regisztráció időpontja: Technikai információs művelet.

• IP cím: Technikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres

checkbox szándékos kipipálásával teheti meg. Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai

kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató,

valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Számlakiállítás

Az adatkezelés célja számla kiállítása és küldése. Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló

kötelező adatkezelés.

Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató vevőpartnerei. Az adatkezelés időtartama. Az

adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez

történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor

visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött

levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a

fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre: Az adatkezelési adatok konkrét célja

• Név: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

• Cégnév: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

• Cím: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

• E-mail: Azonosítás, kapcsolattartás.

• Telefon: Azonosítás, kapcsolattartás.

• Számlaadatok: A számla azonosítása.

• Számlakiállítás időpontja: Technikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres

checkbox szándékos kipipálásával teheti meg. Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai

kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató,

valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Hírlevél küldés

A weblap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során

maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy

hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának

ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy

vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

 

Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk,

hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön akkor is minden

következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy

valaki az Ön kapcsolattartási adatait közölte velünk.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen és

kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb

küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a

felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.

Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az

adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az

adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre

küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor

visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött

levélben.

Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján. Az adatok

megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb

megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja

• Név: Azonosítás, kapcsolattartás.

• E-mail: Azonosítás, kapcsolattartás.

• Feliratkozás időpontja: Technikai információs művelet.

• IP cím: Technikai információs művelet.

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a

 

személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-

mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet

 

vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím - ami a

kapcsolattartást szolgálja - feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy

szakmai információ célba érjen.

Sütik (cookie-k)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt

tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével

javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira,

és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak

érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap

látogatóját tájékoztatja.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik

használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a

böngészőkből.

Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat

az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A

közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében,

hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott

tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, Pinterest stb.

 

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek

vagy szolgáltatások ismertetése.

• A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-

, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.

• A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó

nyilvános profilképe is.

• Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.

• Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.

• Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

• Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

• Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

• Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás

szerint.

• Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás

szerint.

• Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot,

világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat

tárolhassa és felhasználhassa.

Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes

jogosultsággal rendelkezik-e.

Google Analytics

Google Analytics alkalmazása esetén:

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap

felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje,

hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával

összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat

teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az

adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést

készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény

megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat

küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben

használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést

maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon

érhetők el.

Adatvédelem részletesen:

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privac

y_policy_hu.pdf

Adatfeldolgozók

Tárhelyszolgáltató:

Név / cégnév: Wic.com LTD

Székhely: Namal Tel Aviv, 6350671 Israel VAT ID : EU442008451

E-mail: wix.com/contact

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz

csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian

felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

• A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

• Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

 

• A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal

működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses

megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti

adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait,

milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön

kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre

tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az

Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail

elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt

haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre

tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart,

amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt

haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre

tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak

megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra,

hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a

vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a

hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

• Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

• Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

• Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

• Telefon: 061/391 1400

• Fax: 061/391 1410

• E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

• Honlap: https://www.naih.hu

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

(általános adatvédelmi rendelet).

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

• A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.

törvény.

• A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.

29.) Korm. rendelet.

• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

 

• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.